img
Salih Shamam
Finance Manager – FIELD IMPLEMENTATION TEAM

Salih Shamam